Algemene voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden


Artikel 1 - Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Duo vertaalburo B.V. (hierna te noemen: het bureau) en de opdrachtgever, met uitsluiting van door de opdrachtgever gehanteerde (algemene) voorwaarden, tenzij het bureau met de toepassing daarvan schriftelijk heeft ingestemd.


Artikel 2 - Offertes en totstandkoming van de overeenkomst
2.1 Algemene aanbiedingen en prijsopgaven van het bureau zijn vrijblijvend.
2.2 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke of mondelinge aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van het bureau of - indien geen offerte is uitgebracht - door schriftelijke bevestiging door het bureau van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht.
2.3 Het bureau mag als zijn opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan het bureau heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen op last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan het bureau zijn verstrekt.
2.4 Afspraken gemaakt en toezeggingen gedaan door vertegenwoordigers of personeel van het bureau binden het bureau pas nadat het bureau deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.
2.5 Indien het bureau er in redelijkheid aan twijfelt of de opdrachtgever in staat zal zijn diens betalingsverplichtingen na te komen, is het bureau gerechtigd, alvorens aan te vangen met uitvoering van de opdracht of uitvoering daarvan voort te zetten, van de opdrachtgever afdoende zekerheid te verlangen.


Artikel 3 - Wijziging en annulering van opdrachten
3.1 Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is het bureau gerechtigd de leveringstermijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren. In het laatste geval is de opdrachtgever gehouden tot betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht en is het in lid 3 van dit artikel bepaalde van overeenkomstige toepassing.
3.2 Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt geannuleerd, is de opdrachtgever gehouden tot volledige betaling van het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht. Bovendien dient de opdrachtgever, indien van toepassing, een vergoeding te betalen, op basis van een
uurtarief, voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte. Het bureau behoeft het reeds vervaardigde werk niet ter beschikking te stellen van de opdrachtgever. Indien het reeds vervaardigde werk wel ter beschikking wordt gesteld, wordt voor de kwaliteit niet ingestaan.
3.3 Indien het bureau voor de uitvoering van de geannuleerde opdracht tijd heeft gereserveerd, kan het bureau de opdrachtgever een vergoeding van 50% van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht in rekening brengen.


Artikel 4 - Uitvoering van opdrachten en geheimhouding
4.1 Het bureau is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met de nodige deskundigheid uit te voeren, rekening houdend met het
door de opdrachtgever gespecificeerde doel van de door het bureau te vertalen of bewerken tekst(en).
4.2 Het bureau zal de door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie vertrouwelijk behandelen voor zover dit mogelijk is in verband met de uitvoering van de opdracht. Het bureau zal zijn medewerkers tot geheimhouding verplichten. Het bureau is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhoudingsplicht door deze medewerkers indien het bureau aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.
4.3 Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen, heeft het bureau het recht een opdracht (mede) door derden te laten uitvoeren, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bureau voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. Het bureau zal bedoelde derde tot geheimhouding verplichten. Het bureau is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de
geheimhoudingsplicht door deze derden indien het bureau aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.
4.4 De opdrachtgever is gehouden om op verzoek, indien mogelijk, een inhoudelijke toelichting op de te schrijven of vertalen tekst te geven en, indien aanwezig, relevante documentatie en terminologie ter beschikking van het bureau te stellen. Verzending van bedoelde informatie geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.


Artikel 5 - Leveringstermijn en tijdstip van levering
5.1 De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Zodra het bureau constateert of verwacht dat tijdige levering niet mogelijk is, is het bureau gehouden de opdrachtgever daarvan onverwijld in kennis te stellen.
5.2 Bij toerekenbare overschrijding door het bureau van de uitdrukkelijk overeengekomen leveringstermijn, is de opdrachtgever gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst, mits op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht. Het bureau is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding. Deze ontbinding laat onverlet de gehoudenheid van de opdrachtgever tot betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht.
5.3 De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van verzending. Als tijdstip van verzending geldt het moment van terpostbezorging, afgifte aan de koerier of, bij elektronische verzending (fax, e-mail, modem, ftp, enz.), het moment waarop het medium de verzending heeft voltooid.
5.4 In verband met de uitvoering van de overeenkomst door het bureau is de opdrachtgever gehouden al datgene te doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om tijdige levering door het bureau mogelijk te maken.
5.5 De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst met het bureau verrichte prestatie. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn indien hij de prestatie weigert in ontvangst te nemen, in welk geval het in artikel 6.5 bepaalde van overeenkomstige toepassing is.


Artikel 6 - Honorarium en betaling
6.1 Het honorarium is in beginsel gebaseerd op een bij het bureau geldend woord-, regel-, uur- of paginatarief, tenzij anders overeengekomen. Het bureau kan naast zijn honorarium tevens de verschotten, verbonden aan de uitvoering van de opdracht, aan de opdrachtgever in rekening brengen. Voor iedere opdracht kan een minimumtarief (per talencombinatie) in rekening gebracht worden.
6.2 Het honorarium dat het bureau voor de te verrichten prestatie heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.
6.3 Het bureau is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer door de opdrachtgever extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden worden aangeleverd die het bureau tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan het bureau bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten. Bovenstaande opsomming is niet limitatief.
6.4 Alle bedragen worden vermeld exclusief btw.
6.5 Facturen dienen uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na de factuurdatum (of binnen de door het bureau schriftelijk opgegeven andere termijn), zonder enige korting, verrekening of opschorting, netto te worden voldaan in de valuta waarin de factuur is gesteld. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de
wettelijke rente, vermeerderd met 2 procentpunten, verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.
6.6 Indien de opdrachtgever met tijdige betaling in gebreke blijft, is het bureau gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen volgens het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.


Artikel 7 - Reclames en geschillen
7.1 De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk tien werkdagen na levering, schriftelijk aan het bureau kenbaar te maken. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
7.2 Indien de opdrachtgever de juistheid van bepaalde schrijf- en vertaaloplossingen in twijfel trekt en het bureau om commentaar vraagt en indien het bureau vervolgens aannemelijk kan maken dat de teksten niet onjuist zijn, is het bureau gerechtigd de in verband daarmee gewerkte extra uren en overige gemaakte kosten volledig aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
7.3 Indien de opdrachtgever na verloop van de in lid 7.1 genoemde termijn geen klachten heeft geuit, wordt hij geacht het geleverde volledig te hebben geaccepteerd en worden reclames uitsluitend in behandeling genomen indien het bureau zulks om hem moverende redenen wenselijk acht. Wijziging door het bureau van enig gedeelte van de geschreven, vertaalde of bewerkte tekst op verzoek van de opdrachtgever houdt niet in dat het bureau erkent dat een ondeugdelijke prestatie is geleverd.
7.4 Indien de klacht gegrond is, is het bureau gerechtigd het geleverde binnen redelijke tijd te verbeteren of te vervangen; indien het bureau redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering of vervanging kan voldoen, kan het een reductie op de prijs verlenen.
7.5 Het recht van de opdrachtgever om reclames in te dienen vervalt indien de opdrachtgever het gedeelte van het geleverde waarop de klacht betrekking heeft, heeft bewerkt of doen bewerken, ongeacht of hij het geleverde vervolgens aan een derde heeft doorgeleverd.


Artikel 8 - Aansprakelijkheid en vrijwaring
8.1 Het bureau is uitsluitend aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een aan het bureau toerekenbare tekortkoming. Het bureau is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade, zoals indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst.
8.2 De aansprakelijkheid van het bureau is in ieder geval beperkt tot de factuurwaarde, exclusief btw, van het reeds gefactureerde en/of geleverde gedeelte van de desbetreffende opdracht. De aansprakelijkheid van het bureau is bovendien in alle gevallen gelimiteerd tot een bedrag van EUR 45.000,-- per gebeurtenis of per samenhangende reeks van gebeurtenissen.
8.3 Dubbelzinnigheid van de te vertalen tekst ontheft het bureau van iedere aansprakelijkheid.
8.4 De beoordeling van de vraag of (het gebruik van) een te vertalen of te bewerken tekst of de door het bureau geleverde vertaling of bewerking daarvan bepaalde risico's voor letselschade behelst, blijft geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.
8.5 Het bureau is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. Het bureau is evenmin aansprakelijk voor kosten en/of schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en telecommunicatiemiddelen of ten gevolge van het transport of de verzending van informatie(dragers) of de aanwezigheid van computervirussen in door het bureau geleverde bestanden of informatiedragers.
8.6 De opdrachtgever vrijwaart het bureau tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde.
8.7 De opdrachtgever vrijwaart het bureau tevens tegen alle aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.


Artikel 9 - Ontbinding en overmacht
9.1 Indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, indien de opdrachtgever failliet verklaard is of diens faillissement wordt aangevraagd, indien de opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend, indien ten aanzien van deopdrachtgever de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard of ingeval van liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, is het bureau, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Het bureau kan alsdan onmiddellijke voldoening van het hem toekomende vorderen.
9.2 Indien het bureau door omstandigheden die niet voor zijn risico komen of die buiten zijn macht liggen niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, heeft het bureau, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, het recht de overeenkomst te ontbinden. Als zodanige omstandigheden (overmacht) gelden in ieder geval - doch niet uitsluitend - brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, terroristische aanslagen, transportbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, storingen in de dienstverlening van internetaanbieders, nalatigheid van leveranciers of andere omstandigheden waarop het bureau geen invloed kan uitoefenen.
9.3 Indien het bureau ten gevolge van overmacht de verdere uitvoering van de overeenkomst moet staken, behoudt het wel het recht op vergoeding van de tot dat tijdstip uitgevoerde werkzaamheden en de gemaakte kosten en betaalde verschotten.


Artikel 10 - Auteursrecht
Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, gaan de auteursrechten op door het bureau vervaardigde teksten en vertalingen over op de opdrachtgever op het moment dat deze al zijn financiële en overige verplichtingen jegens het bureau met betrekking tot de betreffende opdracht volledig is nagekomen.


Artikel 11 - Toepasselijk recht
Op alle rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en het bureau is Nederlands recht van toepassing.

Bij versies van deze algemene voorwaarden in een andere taal dan het Nederlands prevaleert de Nederlandse tekst.


Juni 2021